แผนธุรกิจ

ชื่อธุรกิจ : VCD & DVD Rent

วัตถุประสงค์ในการทำแผนธุรกิจ

1. เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน
2. เพื่อเป็นแนวทางธุรกิจให้ผู้กู้ หรือ ผู้ร่วมทุนสามารถขอกู้เงิน หรือระดมทุนมาลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจที่ต้องการจะทำ
3. เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการธุรกิจอค้าปลีกขนาดย่อมเพราะ เป็นการวางแผนล่วงหน้าออกมาในรูปของการจัดทำแผนธุรกิจ และมีแผนสำรองเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้

4. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมมีการลำดับความคิด การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มประกอบการค้าปลีกขนาดย่อม

นำเสนอแผนธุรกิจนี้ต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ ศรีวิรัตน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อการผลิตการบริการชั้นแนวหน้าที่มีคุณภาพ
  2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคที่มีความเร่งรีบ
  3. เป็นการขยายตลาด หรือเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย
  4. เพิ่มทางเลือกในการเรียกใช้บริการของผู้บริโภค

ความเป็นมาของธุรกิจ

เมื่อกล่าวถึงสิ่งอำ นวยความสะดวกภายในบ้านของครอบครัวปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นคือ เครื่อง

เล่นVCD และ DVD และธุรกิจต่อเนื่องที่ตามมาโดยอัตโนมัติก็คือร้านให้เช่าแผ่นหนัง โดยเฉพาะร้านให้เช่าแผ่นนั้น

มีอยู่แพร่หลายมากในทุกๆ ชุมชน ลูกค้าส่วนมากจะเลือกใช้บริการตามความสะดวกสบายโดยเลือกร้านที่อยู่ใกล้ที่พัก

อาศัยเป็นหลัก เพราะไม่มีความแตกต่างกันมากในด้านของตัวสินค้า, การบริการและราคาของการเช่า ซึ่งในบางช่วง

เวลาก็จะมีการส่งเสริมการขายเพื่อเรียกลูกค้าบ้าง คงจะมีก็แต่ร้านให้เช่าม้วนVCD และ DVD ขนาดใหญ่ที่จะมีมาตรฐานของตัวสินค้าที่สูงกว่า รวมถึงการให้บริการที่ดีกว่าและราคาของการเช่าที่สูงกว่าด้วย ร้านให้เช่าขนาดใหญ่นี้มักจะอยู่ในรูปแบบของ Chain Store และมีจำ นวนไม่มาก โดยส่วนมากจะตั้งร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เท่านั้น

ธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่ประสบความสำ เร็จอย่างมากในปัจจุบันนั่นก็คือธุรกิจ fast food ซึ่งไม่นานมานี้ได้มีการนำ บริการเสริมโดยการส่งสินค้าถึงบ้านมาใช้ และก็ได้รับการตอบรับอย่างดี เนื่องมาจากความสะดวกรวดเร็วใน

การให้บริการ, คุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงราคาที่เพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

หรือในบางกรณีจะอาศัยการกำหนดปริมาณในการสั่งซื้อโดยไม่คิดค่าราคาเพิ่ม บริการเสริมโดยการส่งสินค้าถึงบ้านนี้

ถูกนำ มาใช้กันอย่างแพร่หลายและกำ ลังจะกลายเป็นบริการพื้นฐานในอนาคตสำ หรับสินค้าทุกประเภท ทั้งนี้เนื่องมา

จากแนวความคิดในการทำ ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจาก manufacturer oriented ไปเป็น customer oriented

ความต้องการของลูกค้ากลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และการดำ เนินชีวิตในปัจจุบันนั้น ทุกคนอยู่ในสภาวะที่รีบเร่งต้องแข่งกับเวลา ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อความสะดวกสบายและเวลาที่จะต้องเสียไป ซึ่งปัญหาหลักที่เผชิญอยู่ในเมืองใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของการจราจร, ความแออัด เบียดเสียด ยัดเยียดในสถานที่สาธารณะ ทำ ให้เกิดความไม่สะดวกและล่าช้าในการให้บริการ เมื่อรวมสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเข้าด้วยกันจึงทำ ให้เกิดแนวความคิดของ “ธุรกิจให้เช่าม้วนแผ่น VCD & DVD แบบรับส่งถึงที่” ขึ้น โดยจะนำ ระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ร้านให้เช่าแผ่นทั่วไปใช้อยู่มาผนวกเข้ากับระบบการส่งสินค้าถึงบ้านของธุรกิจ fast food และจะเน้นถึงการให้บริการคุณภาพสูงโดยเฉพาะ การดำ เนินธุรกิจดังกล่าวต้องอาศัยโทรศัพท์และพนักงานรับส่งสินค้าเป็นช่องทางหลักในการดำ เนินธุรกิจ, การจัดตั้งคลังเก็บสินค้าและการวางแผนการรับส่งสินค้าที่ดี รวมทั้งระบบฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีความละเอียดถูกต้องรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่าทันท่วงที ธุรกิจดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเรียกใช้บริการของผู้บริโภคซึ่งต้องการความสะดวกสบาย, ผู้ที่มีเวลาน้อย, ผู้ที่ต้องการแผ่น VCD & DVD คุณภาพสูง รวมถึงผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปร้านด้วยตนเอง

แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ

ตลาดวีซีดีและดีวีดี มีการขยายตัวอย่างมาก เพราะมีภาพยนต์จากต่างประเทศเข้ามามากและมีการขานรับจากผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องมีการข่งขันกันอย่างจริงจังเพราะมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าและทำ การวิเคราะห์ ประกอบกับปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัดและเศรษฐกิจที่ตกตํ่าทำ ให้คนอยู่บ้านมากขึ้น มีการใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อนอย่างประหยัด จึงทำ ให้ บริษัทวีดีโอทูยู ได้ริเริ่มการทำ การตลาดแบบผสมระหว่าง fast fooddelivery และการให้เช่าวีดีโอเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงประเด็นการประกอบธุรกิจให้เช่าวีซีดีและดีวีดีแบบรับ – ส่งถึงที่ สำ หรับผู้อยู่อาศัยในเขตชุมชนขนาดกลาง-ใหญ่ โดยเริ่มจากรอบ ๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน และมีหลักการดำ เนินงานที่แตกต่างจากร้านเช่าวีซีดีและดีวีดีทั่วไปคือ เน้นบริการรับ-ส่งถึงที่ และมีการให้บริการหน้าร้านเป็นบริการเสริมด้วยเป้าหมายที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์และริเริ่มกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ในธุรกิจนี้ตลอดเวลา ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารบุคลากรที่เป็นแบบมืออาชีพ และการศึกษาเอาใจใส่ถึงความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ

การบริการของร้าน

ธุรกิจให้บริการเช่าวีซีดีและดีวีดีแบบรับ – ส่งถึงที่ (บ้านและที่ทำ งาน) สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีหลักการดำ เนินงานที่แตกต่างจากร้านเช่าวีซีดีและดีวีดีทั่วไปคือ

1. บริการรับ – ส่ง วีซีดีและดีวีดีแบบถึงที่ (บ้านและที่ทำ งาน) และมีการให้บริการที่หน้าร้านด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับร้านทั่ว ๆ ไป จะพบว่ายังไม่มีร้านใดให้บริการเช่นนี้อย่างชัดเจนนัก อาจจะมีบางร้านให้บริการรับ – ส่งถึงบ้านเสริมด้วย แต่ของเราจะใช้บริการนี้เป็นจุดขาย

2. รับคำ สั่งผ่านทางโทรศัพท์ในระยะแรก ๆ ก่อน หลังจากนั้นอาจมีการให้บริการผ่านทาง Internet หรือ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีในอนาคตด้วย

3. บริการ Compact Disc และ อื่น ๆ เสริมเพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มคุณภาพความคมชัดทุกแผ่น

กลยุทธ์ธุรกิจ

กลยุทธ์ ในการดำ เนินธุรกิจเพื่อให้ประสบผลสำ เร็จมีดังต่อไปนี้

1. การมีสินค้าที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างพอเพียง (ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลมาสนับสนุน)

2. การมีสินค้าคุณภาพดี ภาพและเสียงคมชัด(ใช้แผ่นมาสเตอร์ทุกแผ่นพร้อมรับประกันความคมชัด)

3. การมีฐานสมาชิกจำ นวนมาก (ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด)

4. การบริการที่ตรงใจลูกค้า (Integrated Plans)

5. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Human Resource Plan)

6. การมีพนักงานที่มีความรู้ในเรื่องของสินค้าเป็นอย่างดี (Human Resource Plan)

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

เพื่อให้การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จะแบ่งระดับการวิเคราะห์เป็น 3 ระดับ

(3 Level Analysis) โดยเรียงลำดับการวิเคราะห์จากกว้างไปแคบดังต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก (Environmental Analysis) : SPELT

2. การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Competitive Analysis) : The Five Force Model

3. การวิเคราะห์ตัวเอง (Company Analysis) : SWOT

การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม : SPELT

เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก 5 ตัวที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสรุปใจความสำ คัญได้ดังนี้

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture)

- กระแสความนิยมการชมภาพยนตร์ของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อการพักผ่อนมีเพิ่มมากขึ้น

- การใช้เวลาว่างอันดับ 1 ของนักศึกษาคือ การพักผ่อนดูทีวี ฟังเพลงอยู่กับบ้าน

- การชมภาพยนต์จากวีซีดีและดีวีดีกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำ เนินชีวิตของคนไทย

- กิจกรรมยอดนิยมอันดับ 1 ของครอบครัวคนกรุงเทพฯ ได้แก่ กิจกรรมด้านการบันเทิง เช่น

การดูหนัง ฟังเพลง

- วัฒนธรรมการดูภาพยนต์ของผู้บริโภคในประเทศไทยมีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถยอมรับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ได้ง่าย โดยผู้บริโภคจะเลือกชมภาพยนต์ตามกระแสความนิยมจากต่างประเทศหรือ

ตามกระแสของภาพยนต์ที่ฉายตามโรงภาพยนต์

- ผู้บริโภคชาวไทยเริ่มมีความรู้มากขึ้น ต้องการดูหนังที่มีคุณภาพมากขึ้น แต่ยังไม่ให้ความสำคัญของ

ภาพยนต์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์มากนัก

- การใช้บริการการรับส่งสินค้าถึงที่ เริ่มเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

2. ด้านการเมือง (Political)

- การมีแนวโน้มที่จะยกเลิกระบบผูกขาดในตลาดโลก จะเป็นผลทำ ให้มีการแข่งขันทั้งทางด้าน

ราคาและคุณภาพของ Supplier มากขึ้น

- หากมีการตีความว่าวีซีดีและดีวีดีรวมทั้งสื่อต่าง ๆ ทางภาพยนต์เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย อาจจะเป็นผล

ให้ต้องมีการเสียภาษีสรรพสามิตจะทำ ให้สินค้ามีราคาแพงขึ้น

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economy)

- ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วประเทศ ผู้บริโภคมีกำ ลังซื้อที่ลดลงแต่ไม่ส่งผล

ต่อธุรกิจการให้บริการเช่าวีซีดีและดีวีดี

- การปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวส่งผลให้ต้นทุนของแผ่นวีซีดีและดีวีดีสูงตามไปด้วย

4. ด้านกฎหมาย (Legal)

- กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจนี้

- ภาพยนต์ที่ออกเป็นแผ่นวีซีดีและดีวีดีจะต้องรักษาระดับระยะเวลาในการออกหลังจากภาพยนต์ออกจากโรงภาพยนต์เป็นเวลา 3 – 6 เดือน

5. ด้านเทคโนโลยี (Technology)

- ผู้บริโภครับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

- เทคโนโลยีทางด้าน IT ดีขึ้นทำ ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเป็นไปโดยฉับไว

และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันท่วงที

- โอกาสของการบริการทางโทรศัพท์เป็นไปได้มากขึ้น

- เทคโนโลยีในการบริหารศูนย์เช่ามีราคาถูกลง

สรุป

จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะพบว่า โดยส่วนใหญ่จะส่งผลดีต่อธุรกิจการให้บริการเช่าแผ่นวีซีดีและดีวีดีทั้งสิ้น (โดยเฉพาะในแง่ของสังคมวัฒนธรรม และเทคเทคโนโลยี)

SWOT Analysis

Strengths and Weaknesses

จากการวิเคราะห์คู่แข่งขัน สามารถสรุปจุดอ่อนและจุดแข็งของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ดังต่อไปนี้

Strengths

1. การบริการรับส่งแผ่นวีซีดีและดีวีดีถึงบ้านอย่างมืออาชีพ เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จึงยังไม่มีคู่แข่งโดยตรง

2. เป็นการผนวกเอาความนิยมสองอย่างในปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกันคือ ความนิยมในการชมภาพยนต์ที่เพิ่ม

ขึ้น และการต้องการผ่อนคลายความเครียดอยู่ที่บ้านที่เพิ่มขึ้น จึงสามารถเจาะและเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า

3. มีระบบโทรศัพท์เบอร์เดียวซึ่งจะทำ ให้ลูกค้าจดจำ ได้ง่ายและนึกถึงบริษัทฯ เป็นเจ้าแรกเมื่อต้องการชม

ภาพยนต์หรือเมื่อรู้สึกเบื่อเวลาที่อยู่ที่บ้าน

4. มีระบบการให้บริการแบบเข้าหาลูกค้า (Proactive) ทั้งการบริการถึงที่ การโทรศัพท์ไปแจ้งหรือเสนอ

แผ่นวีซีดีและดีวีดีที่ลูกค้าต้องการ จึงสามารถกระตุ้นยอดขายและสร้าง loyalty ได้เหนือกว่าคู่แข่งในขณะที่โดย

ส่วนใหญ่ ร้านให้เช่าแผ่นในปัจจุบันจะรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเอง

5. มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี ทำ ให้สามารถ

จัดสรรแผ่นวีซีดีและดีวีดีตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อวีซีดีและดีวีดีที่ไร้ประโยชน์

เหมือนร้านอื่นในปัจจุบัน

6. มีสาขาให้บริการหลายสาขา ทำ ให้บริษัทฯ มีอำนาจต่อรองกับ Suppliers และยังสามารถกระจายแผ่นวีซีดีและดีวีดีไปยังลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้ทั่วถึงกว่า เนื่องจากลูกค้าของแต่ละสาขาอาจมีความต้องการที่แตกต่าง

กัน ในขณะที่ร้านเดี่ยวจะไม่สามารถกระจายแผ่นได้จึงเป็นการสูญเปล่า นอกจากนี้การมีหลายสาขาจะสามารถกระจายความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ รวมทั้งทำ ให้เกิด economies of scale ในเรื่องของ

ต้นทุนคงที่อีกด้วย

7. มีความยืดหยุ่นสูงสุด เนื่องจากสาขาให้บริการเป็นการเช่าอาคารทั้งสิ้นจึงใช้งบลงทุนตํ่า สามารถปรับ

เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา ในขณะที่ร้านวีดีโอประเภท Chain Stores จะต้องปฏิบัติตาม

บริษัทแม่อย่างเคร่งครัด

8. เป็นบริษัทของคนไทย จึงเข้าใจคนไทยมากกว่าบริษัทต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการ

อบรมบุคลากร และการกระตุ้นให้พนักงานแสดงความสามารถและความเห็น ผู้จัดการสาขาจะต้องราย

งานต่อบริษัทแม่และเสนอแผนที่เป็นประโยชน์ จึงเป็นการบริหารแบบ Bottom – Up ซึ่งจะสามารถเข้า

ถึงผู้บริโภคได้สูงสุด

9. ระบบการบริหารองค์กร ที่มีส่วนวิจัยและวางแผน ฝ่ายพัฒนาตลาด ทำ ให้บริษัทสามารถเข้าใจและ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด

10. มีเงินสดหมุนเวียนจำนวนมากพอ และไม่มีการก่อหนี้จึงไม่ประสบปัญหาทางด้านการเงินแต่อย่างใด

11. การบริการลูกค้าแบบถึงที่จะทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ร้านทั่วไปไม่สามารถ

เข้าถึงได้ นอกจากนี้ความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับจะทำ ให้ลูกค้ามีการใช้บริการที่ถี่กว่าร้านค้าปกติ

เมื่อลูกค้าเรียกให้บริษัทฯ มารับม้วนวีซีดีและดีวีดี ก็มักจะยืมเรื่องใหม่ด้วย โดยพนักงานขายฯ ของบริษัท

จะมีข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์มาเสนอลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ

12. การบริการลูกค้าแบบส่งถึงที่ จะช่วยลดต้นทุนการจัดหน้าร้าน ทำ ให้สามารถขยายสาขาได้อย่างง่าย

ดายกว่า franchise อื่น ๆ และยังสามารถครอบคลุมฐานลูกค้าได้ในรัศมีที่กว้างกว่าเนื่องจากมีการใช้

มอเตอร์ไซด์เป็นพาหนะ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการสูญหายของแผ่นวีซีดีและดีวีดีและช่วยในการติดตาม

แผ่นอย่างมากเนื่องจากจะทำให้รู้ที่อยู่ของลูกค้าเป็นอย่างดี

Weaknesses

1. ข้อจำ กัดในการส่ง ยังไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งจังหวัดอุบลราชธานี

ทางแก้ => เริ่มเป็นโซน ๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนเพื่อง่ายต่อการควบคุมและบริหาร

2. ผู้บริโภคยังไม่คุ้นเคยกับพฤติกรรมการสั่งซื้อหรือเช่าแผ่นทางโทรศัพท์ ยังคงต้องการไปเดินเลือกชมเอง

ทางแก้ => มีพื้นที่หน้าร้านในระยะแรกก่อนเพื่อสร้างความเคยชินและมั่นใจให้กับลูกค้า และใช้วีธี

การบริการแบบ Proactive ทั้ง Direct Mail, personal Selling และ Telemarketing

3. ต้นทุนการจัดส่งที่เพิ่มเข้ามา ในขณะที่ร้านอื่นไม่มี

ทางแก้ => จ้างพนักงาน Part Time ที่มีมอเตอร์ไซด์ส่วนตัว โดยใช้ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์

มาช่วยในการวางแผนว่าควรจะจ้างเวลาใด และจำนวนกี่คน อีกทั้งพิจารณาจัดเก็บค่ารับส่งในกรณีที่

ลูกค้าใช้บริการไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

4. ต้นทุนการบริหารที่สูงในระยะแรกเนื่องจากต้องมี Head Office ในขณะที่ร้านอื่นไม่มี

ทางแก้ => ขยายสาขาปีละ 10 สาขา เพื่อ Share fixed cost ดังกล่าว

5. การควบคุมพนักงานในแต่ละสาขาในการให้บริการอาจทำ ได้ไม่ทั่วถึง

ทางแก้ => ใช้ระบบ Self – Control และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็จะมีพนักงาน

จากสำนักงานใหญ่คอยตรวจสอบเป็นระยะ อีกทั้งจะใช้ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ

พิจารณาประเมินผลและควบคุมให้ได้ตามเป้าที่กำหนด และเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ใช้ Complaint

System อย่างครบวงจร

6. ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารเหมือน Chain Stores อื่น ๆ

ทางแก้ => ว่าจ้างผู้บริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้โดยตรงพร้อมทั้งจัดการอบรมเพื่อ

เพิ่มความรู้ ความชำนาญ ให้พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ

7. ให้บริการได้ไม่ครบวงจร คือจะมีแต่การบริการเช่าแผ่นวีซีดีและดีวีดีเท่านั้น

ทางแก้ => ยังคงยืนยันในการให้บริการเช่าแผ่นแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะขยายการให้บริการเมื่อถึงเวลาอันควร

Opportunities and Threats

จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก (SPELT) ทำ ให้สามารถสรุปโอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

Opportunities

1. เป็นธุรกิจที่มีตลาดขนาดใหญ่และอัตราการขยายตัวสูง เนื่องจากคนไทยเป็นคนรักความสนุก สะดวก

สบาย มีนิสัยร่าเริง ชอบเรื่องบันเทิง และมีกำลังซื้อได้เนื่องจากเป็นธุรกิจการให้บริการความบันเทิงที่ถูก

อีกทั้งยังมี Products ต่าง ๆ อีกมากที่ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย

2. เป็นธุรกิจที่ยังมีช่องทางการทำ ตลาดอีกมาก โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ชอบพักผ่อนอยู่บ้าน การบริการ

รับส่งม้วนวีดีโอถึงที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

3. มีการตอบสนองในแง่บวกจากลูกค้ามากขึ้น โดยผู้บริโภคจะนิยมการชมภาพยนต์มากขึ้น ในขณะเดียว

กันก็จะนิยมที่จะพักผ่อนอยู่กับบ้านมากขึ้น การผนวกเป็นธุรกิจรับส่งถึงที่จึงสามารถตอบสนองความต้องการ 2 อย่างของผู้บริโภคได้ภายในเวลาเดียวกัน

4. เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง คืนทุนในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ค่อยมีอุปสรรค และมีความเสี่ยงในระดับที่ตํ่า

เนื่องจากเป็นธุรกิจเงินสด นอกจากนี้ ปัจจุบันมีการขายเฟรนไซส์จึงง่ายต่อการเข้าลงทุน

5. เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า ทำ ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข่าวสารได้กว้างขึ้นและส่งผลให้ต้องการชม

ภาพยนต์มากขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีต่าง ๆ จะทำ ให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำ เนินงาน การจัดเก็บข้อมูล การจัดส่ง ในอัตราต้นทุนที่ตํ่าลงและตอบสนองความต้องการของผู้

บริโภคได้มากขึ้น

6. เป็นธุรกิจที่สวนทางกับปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการจรจร เนื่องจากเป็นธุรกิจบันเทิงที่สามารถคลาย

ความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นของผู้คนในปัจจุบันได้ในอัตราที่ถูกกว่ากิจกรรมบันเทิงอื่น และสามารถทำ ได้

โดยง่ายเพียงการกดโทรศัพท์ไม่ต้องฝ่าฟันปัญหาจราจร

Threats

1. เป็นธุรกิจที่เข้ามาได้ง่ายและน่าสนใจ ถึงจะมีคู่แข่งขันในอนาคตเป็นจำ นวนมาก (แต่ในขณะเดียวกัน

ร้านค้าที่ไม่มีการนำ know – how มาใช้ก็จะหมดไป)

2. เป็นธุรกิจที่ลอกเลียนแบบได้ง่ายและสร้างความแตกต่างหรือมูลค่าเพิ่มได้ยากเนื่องจากตัว Product

และ Price จะใกล้เคียงกัน (บริษัทฯ จึงเลือกใช้ Services ในการสร้างความแตกต่าง)

3. กำ ลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง (แต่พิสูจน์จากยอดขยายตัวของธุรกิจการให้บริการเช่าแผ่นวีซีดีและดีวีดีแล้วว่ายังคงขยายตัวในระดับที่น่าพอใจ)

สรุปแนวโน้มธุรกิจ

• มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

• มีการแข่งขันที่สูงขึ้น

• คู่แข่งรายเล็กที่ไม่มี Know – how จะหมดไป

• จะเป็นการบริการในลักษณะของ Chain Stores มากขึ้น

• จะมีการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการมากขึ้น

• คุณภาพของม้วนวีดีโอที่ให้บริการจะสูงขึ้น

• ม้วนวีดีโอผิดกฎหมายจะลดลง

การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)

ตลาดของศูนย์เข่าวิดีโอจะสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่อันได้แก่

กลุ่ม Chain Store

กลุ่ม Chain Store จะสามารถแบ่งออกเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ 6 กลุ่มอันได้แก่

1. Block Buster

• มี Know How ในการบริหารศูนย์จากบริษัทแม่

• มีระบบการจัดการศูนย์เช่าที่ดี และมีนโยบายในการทำ ตลาดที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากขึ้น

• มีภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของร้านจากสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่ง

• มีภาพลักษณ์ของร้านค่อนข้างดี

• มีสินค้าจากทุกค่าย

• มีการจำ หน่ายสินค้าด้วย

2. Tsutaya

• มี Know How ในการบริหารศูนย์จากบริษัทแม่

• มีระบบการจัดการศูนย์เช่าที่ดี และมีนโยบายในการทำ ตลาดที่เหมาะสมกับประเทศไทย

• มีภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของร้านจากญี่ปุ่นจำนวนหนึ่ง

• มีภาพลักษณ์ของร้านค่อนข้างดี

• มีสินค้าจากทุกค่ายแต่บริการให้เช่าเท่านั้น

3. Show Time

• มี Know How ในการบริหารศูนย์จากบริษัทแม่

• มีระบบการจัดการศูนย์เช่าที่ดี และมีนโยบายในการทำ ตลาดที่เหมาะสมกับประเทศไทย

• มีเฉพาะภาพยนต์ลิขสิทธิ์ของ ซีวีดี

• ภาพลักษณ์ของร้านค่อนข้างดี

• เป็นร้านค้าครบวงจร

4. Imagine

• มี Know How ในการบริหารศูนย์จากบริษัทแม่

• มีระบบการจัดการศูนย์เช่าที่ดี

• มีนโยบายในการทำ ตลาดที่เหมาะสมกับประเทศไทย

• ภาพลักษณ์ของร้านค่อนข้างดี

• มีสินค้าจากทุกค่าย

• มีบริการสินค้าครบวงจรโดยจะมีสินค้าในเครือแกรมมี่จำ หน่ายเสริมอีกด้วย

5. แมงป่อง

• มีภาพลักษณ์ของร้านที่ดี

• มีสินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ของตนเองจำนวนมาก

• สามารถรับสินค้าจากทุกค่าย

• อยู่ในตลาดมานาน

6. กลุ่มศูนย์อิสระที่มีการรวมตัวกันเป็น Chain Store

• มีสินค้าจากทุกค่าย

• ชั่วโมง

• บริการให้เช่าเท่านั้น

2. กลุ่มศูนย์อิสระ

กลุ่มศูนย์อิสระ

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการวิดีโอมานานตั้งแต่สมัยที่กฎหมายลิขสิทธิ์ยังไม่เข้ามามี

บทบาทดังเช่นปัจจุบันนี้ ลักษณะของศูนย์มีตั้งแต่เป็นอาคารพาณิชย์ 3 คูหา จนกระทั่งเป็นพื้นที่เช่าเล็ก ๆ ตามมุมตึก มักไม่ใส่ใจกับคุณภาพของสินค้ามากนัก มีการดำ เนินการแบบเดิม ๆ ไม่มีการปรับปรุงทั้งคุณภาพหรือภาพลักษณ์ของศูนย์

คู่แข่งขันอีกประเภทหนึ่งซึ่งคงจะต้องกล่าวถึงด้วยในการวิเคราะห์คู่แข่งนั้นคือ กลุ่มผู้ผลิตวิดีโอผิดลิขสิทธิ์ ซึ่ง

เป็นเจ้าของตลาดอยู่เดิมก่อนที่จะมีการนำ วิดีโอลิขสิทธิ์เข้ามา ทุกวันนี้กลุ่มผู้ผลิตนี้ได้ผันตัวเข้ามาเป็นผู้แทนจำ หน่าย

หรือศูนย์เช่าที่ถูกต้อง แต่ก็ยังคงมีการลักลอบผลิตวิดีโอผิดลิขสิทธิ์ออกมาอยู่เนื่องจากวิดีโอผีสามารถผลิตได้เร็ว ออก

ได้พร้อมกับโรงภาพยนต์ในขณะที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูงและราคาจะถูกกว่า แต่มีข้อเสียคือ คุณภาพของ

MASTER ที่ใช้อัดไม่ดี เนื่องจาก MASTER ส่วนใหญ่ใช้วิธีลักลอบซูมในโรงภาพยนต์ หรือได้จากเทปตัวอย่าง ซึ่งไม่มีคุณภาพทำ ให้สินค้าออกมาไม่ดี แต่ลูกค้ารับได้เพราะความสดของสินค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าเป้าหมายของร้านค้าเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างตํ่า ไม่สนใจคุณภาพของสินค้า ซึ่งไม่ใช้กลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ

คู่แข่งทางอ้อม ประกอบไปด้วย

1. โรงภาพยนตร์

โรงภาพยนต์ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีของภาพและเสียงที่ดีมาก และมีการตบแต่งให้สวยงาม,

สะอาด, มีบริการเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องเล่นเกมส์หลากหลายชนิด ทำ ให้สามารถดึงดูดผู้คนเข้าไปชมได้เป็นจำ นวนมาก มีภาพยนต์ใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันธุรกิจให้เช่าผ่นจะได้รับ

ประโยชน์จากภาพยนตร์ออกจากโรงภาพยนตร์ไปแล้ว เนื่องจากผู้คนต้องการชมซํ้า หรือต้องการชมแผ่นที่

ตนเองไม่ได้มีโอกาสไปดูในโรงภาพยนต์ อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคมีการประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น การชมภาพยนตร์

ในโรงจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพราะจะต้องมีค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวอีกด้วยโดยเฉพาะในกรณีที่ไปกันเป็น

ครอบครัว การเช่าม้วนวีดีโอจึงเป็นทางเลือกใหม่สำ หรับผู้รักการชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์จึงจัดเป็นตัวประชา

สัมพันธ์หนังและสนับสนุนธุรกิจให้เช่าแผ่นวีซีดีและดีวีดีได้เป็นอย่างดีมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่ง (กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ของโรงภาพยนตร์มักเป็นกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น)

2. เคเบิลทีวี

เคเบิลทีวีมักจะบรรจุช่องรายการภาพยนตร์ไว้เสมอ และมีการวนออกรายการตลอด 24

ชั่วโมง ทำ ให้ผู้บริโภคที่ติดตั้งเคเบิลทีวีไว้ที่บ้านมีโอกาสที่จะไม่เช่าแผ่น และอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดก็ได้จัดเตรียมเคเบิลทีวีไว้เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้วย แต่มีข้อด้อยอยู่คือ การจัดฉายหนังล่าช้ามาก ประมาณ 2 ปีหลังจากที่หนังออกจากโรงภาพยนตร์ ทางเคเบิลทีวี จึงจะสามารถนำ มาจัดฉายได้จึงไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ต้องการดูหนังชนโรงได้

Customer Behavior

จากการทำ การวิจัยการตลาด สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

- ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งให้ความสนใจในการบริการรับส่งวีซีดีและดีวีดีถึงที่ โดยส่วนใหญ่ยินดีจ่ายค่าบริการรับส่งประมาณ 10 บาทต่อครั้ง

- การส่งเสริมการขายที่ผู้บริโภคชอบคือ การให้ดูฟรี ลดค่าบริการ ยกเว้นค่าสมาชิกและค่ามัดจำ ตาม

ลำ ดับ

- ปัญหาที่ผู้บริโภคมักประสบในการเช่าแผ่นวีซีดีและดีวีดี คือ ภาพและเสียงไม่คมชัด และไม่มีแผ่นที่

ต้องการในขณะที่ปัญหารองลงมาคือ การขี้เกียจนำแผ่นวีซีดีและดีวีดีไปคืน

- ผู้บริโภคคาดหวังสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ตามลำ ดับ

- มีแผ่นที่ต้องการเสมอ และมีการบริการที่รวดเร็วตรงต่อเวลา

- รับประกันความคมชัดของแผ่น และมีค่าบริการที่ไม่แพง

- การแนะนำ และบริการที่ดีของพนักงาน

This entry was posted on Sunday, August 15th, 2010 at 2:44 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply